Az Alap befektetési politikájának célja, hogy zártvégű, határozott futamidejű formában forintban kibocsátott, 1-4 éves futamidejű magyar államkötvényeknél magasabb hozamot biztosítson az ügyfelek számára. Az alapkezelő a befektetési politikát úgy valósítja meg, hogy az alap által összegyűjtött forint összeg jelentős részét euróra és dollárra váltja át, amelyből 2016. szeptember 30. előtt lejáró, nem forintban denominált magyar államkötvényeket, a magyar állam, vagy ahhoz tartozó intézmény által garantált átváltható kötvényeket, valamint magyarországi székhelyű vállalatok és hitelintézetek által kibocsátott kötvényeket vásárol a portfolióba. Lejáratkor az alap forintban teljesít kifizetést, ezért az alapkezelő a devizapárok árfolyam-ingadozásából fakadó árfolyamkockázat kiküszöbölésére fedezeti ügyleteket köt az érintett deviza kötvények vásárlásával egyidejűleg.1

Az alap befektetési politikájának megfelelően a megvásárolt eszközöket azok lejáratáig tartja, illetve lejárat után a törvényi limitek adta lehetőségeken belül a már portfolióban szereplő kötvényekbe újra befekteti. Amennyiben az ilyen módon történő újrabefektetésre nincs mód, vagy az egyéb, a portfolióban tartható eszközök hozama magasabb, a portfolióelemek kockázatát és az Alap futamidejét nem meghaladó befektetési instrumentumba (banki devizabetét, szuverén magyar adósságkockázathoz hasonló, vagy annál alacsonyabb kockázatú EU illetve OECD tagállamok által kibocsátott állampapír, vagy Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott kötvény, vagy Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező pénzintézetek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba) helyezi el az alap lejáratáig.
Az Alap a portfólióban elhelyezett eszközöket lejáratig tartja, így a futamidő alatti piaci hozamváltozás, illetve az egyes értékpapírok árfolyamváltozása nincs hatással a lejáratkor kifizethető összegre.

A befektetési politika által elérhető kedvező hozamlehetőség alapja:

 • Az utóbbi hónapokban ismét egy ritka piaci "anomália" alakult ki: az euróban/dollárban és a forintban denominált, rövid/közép futamidejű államkötvények hozama hasonló szintre (3-4%) került.
 • A hasonló futamidejű devizás és forintos államkötvények közötti hozamkülönbség elvileg a devizapiaci kamatkülönbözettel kell megegyezzen, hiszen ugyanannak az ország-kockázatnak a két megjelenési formája, ahol a deviza kamatkülönbözete biztosítja azt, hogy nincsen arbitrázs.
 • A jelenleg viszont egy olyan sajátos helyzet állt elő, amelyben az euró/dollár, illetve a forint kamatkülönbözet miatt a devizaárfolyam-kockázat fedezéssel együtt a devizás állampapírokkal elérhető hozam jóval magasabb, mint a forintban denominált állampapírokkal.
 • Az alap teljesítményének további javítására devizás MOL, OTP és Richter kötvények is a portfolióba kerülhetnek, mivel ezek hozama a devizás államkötvényekénél kedvezőbb, de "ország-kockázati" szempontból hasonlóak (nem utolsósorban a nyugdíjpénztári változások okán a két cégben ismét jelentős tulajdonosként megjelenő állam miatt)
 • A jelenlegi anomália várhatóan el fog tűnni, így a tavalyi év eleje után ismét vélhetően rövid ideig marad fenn a jelenlegi "félreárazása" a devizás magyar államkötvényeknek.

Az Alap portfóliójában elhelyezhető befektetési és megtakarítási termékek:

 • Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét.
 • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:
  - Magyar Állam által forintban és devizában kibocsátott állampapírok, illetve olyan kötvények, melyek tőke- és kamatfizetését a Magyar Állam, vagy ahhoz tartozó intézmény garantálja,
  - Az Európai Unió, vagy az OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok,
  - Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező vállalatok kötvényei,
  - Európai Unió vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező pénzintézetek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai.
 • Származtatott ügyletek:
  - Az alap devizakockázatát tőzsdei határidős ügyletekkel (futures) fedezheti,
  - Az alap kamatfedezeti ügyleteket is köthet a kamatkockázat fedezése céljából.

Az alapban tartható portfólió elemek részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alapot különösen ajánljuk az Ön figyelmébe, ha

 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és a Magyar Állam által garantált valamint hazai vállalatok és hitelintézetek által kibocsátott kötvénybefektetéseket tartalmazó befektetési alappal szeretné bővíteni értékpapír portfólióját,
 • közepes időtávon tervezi a befektetést,
 • a hasonló futamidejű állampapír-piaci hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • vállalja az abból adódó kockázatot, hogy a portfolióban levő kötvények kibocsátójának nemfizetése esetén az alap nem tudja visszafizetni a befektetett tőkét
 • az Alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén később adómentesen is hozzájuthat*,
 • az Alapot nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.*

Az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap nem tőkevédett, a tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
 • Likviditási kockázat: Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra.
 • Kamatláb kockázat: Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselnek a kamatozó eszközök, melyek mindenkori hozamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek másodpiaci árfolyamát az Alap futamideje alatt.
 • Kibocsátói kockázat: Amennyiben az Alap által birtokolt értékpapírok kibocsátója fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, vagy a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, annak nem megfelelő időben tesz eleget, vagy ha mindezek kockázata megnő, akkor ez a kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értékét és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, illetve a befektetési jegyek árfolyamát befolyásolja.

A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató befektetési alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 Az Alapban a vásárolt kötvények teljesítménye többségében külföldi devizában van kifejezve, így a forintra (Alap devizaneme) átszámított hozama lényegesen eltérhet a saját devizában számított értéktől. Az Alap ezért törekszik a devizaárfolyam-kockázat származtatott ügyletekkel való teljes fedezésére.
2 Kamatkülönbözet: két deviza kamatkülönbsége árfolyampontokban kifejezve a lejáratig. A spot és a határidős árfolyam különbsége. A kamatkülönbözet pozitív, ha az ellendeviza (jelen esetben magyar forint) kamata magasabb, mint a jegyzett deviza (jelen esetben USA dollár vagy euró) kamatszintje.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű Alapok/MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).