MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy zártvégű, határozott futamidejű formában az alap lejáratához hasonló futamidejű, forintban kibocsátott, 1-3 éves futamidejű magyar államkötvényeknél magasabb hozamot biztosítson az ügyfelek számára. Az alapkezelő a befektetési politikát úgy valósítja meg, hogy az alap által összegyűjtött forint összeget euróra és dollárra váltja át, amelyből 2015. február 10. előtt lejáró, devizában denominált magyar államkötvényeket, illetve a magyar állam, vagy ahhoz tartozó intézmény által garantált átváltható kötvényeket vásárol a portfólióba. Lejáratkor az alap forintban teljesít kifizetést, ezért az alapkezelő a devizapárok árfolyam-ingadozásából fakadó árfolyamkockázat kiküszöbölésére fedezeti ügyleteket köt az érintett deviza kötvények vásárlásával egyidejűleg.1

Az alap befektetési politikájának megfelelően a megvásárolt eszközöket azok lejáratáig tartja, illetve lejárat után a törvényi limitek adta lehetőségeken belül a már portfólióban szereplő kötvényekbe újra befekteti. Amennyiben az ilyen módon történő újrabefektetésre nincs mód, vagy az egyéb, a portfólióban tartható eszközök hozama magasabb, a portfólióelemek kockázatát és az Alap futamidejét nem meghaladó befektetési instrumentumba (banki devizabetét, szuverén magyar adósságkockázathoz hasonló, vagy annál alacsonyabb kockázatú OECD állampapír) helyezi el az alap lejáratáig.
Az Alap a portfólióban elhelyezett eszközöket lejáratig tartja, így a futamidő alatti piaci hozamváltozás, illetve az egyes értékpapírok árfolyamváltozása nincs hatással a lejáratkor kifizethető összegre.

A befektetési politika által elérhető kedvező hozamlehetőség alapja:

 • Sajátos árazási helyzet alakult ki a magyar kötvénypiacon: az euróban, dollárban és a forintban kibocsátott, rövid futamidejű államkötvények évesített hozama közel azonos szintre került, annak ellenére, hogy eltérő devizában kerültek kibocsátásra, miközben mindkét esetben a Magyar Állam szuverén kockázata a meghatározó kockázati tényező.
 • Ennek oka, hogy a forinttól eltérő devizában történő kibocsátások esetén, a magyar csődkockázatot magasabbra értékeli a piac, ezért magasabb az elérhető hozamszint ezen kötvények esetében az euróban kibocsátott pénzpiaci eszközökhöz képest.
 • Az EUR, USD és forint pénzpiaci eszközök esetében fennálló pozitív kamatkülönbözet2 további hozamlehetőséget tesz elérhetővé, amennyiben forintból euró vagy dollár kötvényt vásárolunk és annak devizaárfolyam-kockázatát lefedezzük.

Az Alap portfóliójában elhelyezhető befektetési és megtakarítási termékek:

 • Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét.
 • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:
  • A Magyar Állam által forintban és devizában kibocsátott állampapírok, illetve olyan kötvények, melyek tőke- és kamatfizetését a Magyar Állam, vagy ahhoz tartozó intézmény garantálja.
  • Az Európai Unió, vagy az OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok.
 • Származtatott ügyletek:
  • Az alap devizakockázatát tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletekkel (futures, forward) fedezheti.
  • Az alap kamatfedezeti ügyleteket is köthet a kamatkockázat fedezése céljából.

Az alapban tartható portfólió elemek részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alapot különösen ajánljuk az Ön figyelmébe, ha

 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és a Magyar Állam által garantált kötvénybefektetéseket tartalmazó befektetési alappal szeretné bővíteni értékpapír portfólióját,
 • 2,5 éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a hasonló futamidejű állampapír-piaci hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • vállalja az abból adódó kockázatot, hogy a portfólióban levő kötvények kibocsátójának nemfizetése esetén az alap nem tudja visszafizetni a befektetett tőkét,
 • az Alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén később adómentesen is hozzájuthat,*
 • az Alapot nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.*

Az MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap nem tőkevédett, a tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
 • Likviditási kockázat: Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra.
 • Kamatláb kockázat: Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselnek a kamatozó eszközök, melyek mindenkori hozamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek másodpiaci árfolyamát az Alap futamideje alatt.
 • Kibocsátói kockázat: Amennyiben az Alap által birtokolt értékpapírok kibocsátója fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, vagy a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, annak nem megfelelő időben tesz eleget, vagy ha mindezek kockázata megnő, akkor ez a kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értékét és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, illetve a befektetési jegyek árfolyamát befolyásolja.

A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató befektetési alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 Az Alapban a vásárolt kötvények teljesítménye többségében külföldi devizában van kifejezve, így a forintra (Alap devizaneme) átszámított hozama lényegesen eltérhet a saját devizában számított értéktől. Az Alap ezért törekszik a devizaárfolyam-kockázat származtatott ügyletekkel való teljes fedezésére.
2 Kamatkülönbözet: két deviza kamatkülönbsége árfolyampontokban kifejezve a lejáratig. A spot és a határidős árfolyam különbsége. A kamatkülönbözet pozitív, ha az ellendeviza (jelen esetben magyar forint) kamata magasabb, mint a jegyzett deviza (jelen esetben USA dollár vagy euró) kamatszintje.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).