MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Befektetési Alap

Bízza szakértőre megtakarításai kezelését euróban is!

Az MKB Aktív Alfa  Alapok az adott piaci környezetben a legkedvezőbb befektetési lehetőséget biztosítják a befektetők számára.

A befektetők az Aktív Alfa Euró Alap befektetési jegyeihez a  2015. augusztus 27. - szeptember 11-ig tartó jegyzési időszakban, majd azt követően folyamatos forgalmazásban juthatnak hozzá.

Befektetésre ajánlott időhorizont:  3-5 év

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.

A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfoliójában az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát.
 

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap főbb paraméterei a következők:

Az Alap által meghatározott célok elérése érdekében az Alap jellemzően magyar forint, amerikai dollár és euró alapú befektetéseket eszközöl bankbetéteken, hazai és nemzetközi kötvényeken, részvényeken, valamint származtatott ügyleteken keresztül, ideértve az árupiaci termékeket is.

Befektetési stratégia:

 • Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac.
 • Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. 
 • Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfolió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt.

 

Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát, tehát a mindenkori piaci környezetben a befektetők számára legkedvezőbbnek ígérkező területen fektet be.

Az Alap referencia indexe:  RMAX Index

Az Alap visszatekintő hozamairól tájékozódjon az MKB Bank fiókhálózatában, illetve a közzétételi helyein.
 

Kinek ajánljuk az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alapot:

 • aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretné megteremteni,
 • aki közép és hosszú távú EUR befektetéseihez keres rugalmas, hatékony  megoldást.
 • aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres,
 • aki hosszútávon elérhető célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni.
 • aki az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alapok által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat.*

 
Az Alapot érintő főbb kockázatok:

 • Devizaárfolyam kockázat
  Erről a kockázatról akkor beszélünk, ha az alap devizája és az alapba vásárolt eszközök devizája eltér. Ebben az esetben az alap teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyamváltozások határozzák meg, hanem a két deviza közötti árfolyam ingadozása is. Az Alap származtatott ügyletek megkötésén keresztül törekszik ennek a kockázatnak az eliminálására, a fedezés mindazonáltal nem lehet tökéletes, ezért a nem fedezett rész devizaárfolyam kockázatot hordoz.
 • Kamatláb kockázat
  A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek árfolyamát.
 • Kibocsátói/hitel kockázat
  Amennyiben az Alap által birtokolt értékpapírok kibocsátója vagy a betétek befogadója fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, vagy a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, annak nem megfelelő időben tesz eleget, vagy ha mindezek kockázata megnő, akkor ez a kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értékét illetve betétek értékét és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, illetve a befektetési jegyek árfolyamát befolyásolja.
 • Koncentrációs kockázat
  Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap befektetési politikája alapján az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapból eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át. 
 • Kötvénypiaci kockázat
  A kötvények nagy részét a nemzetközi szokásjog alapján, a tőzsdén kívüli piacon (OTC piac) vásárolják meg, illetve értékesítik az Alapok. A tőzsdén kívüli kereskedés jellegéből fakadóan a kötvények értékesíthetősége (likviditása) a piaci hangulat függvényében jelentős mértékben változhat, a vételi és eladási árak között lévő százalékos különbség (spread), nem várt piaci sokkok, a piaci kereslet-kínálat arányának jelentős egyensúlytalansága, illetve szokatlan vételi/eladási mennyiség esetén jelentősen megnőhet, ami a tranzakciók közvetett költségeit megemelheti.
  A vállalatok által kibocsátott kötvények esetében a visszafizetési kockázat általában nagyobb, mint az állampapíroknál, mivel a vállalatok jellemzően a gazdaságnak korlátozott piaci szegmenseire koncentrálnak, így működésük eredményességét nagyobb mértékben ronthatják az adott területen bekövetkező kedvezőtlen változások.
 • Részvénypiaci kockázat
  A különböző pénzügyi, makrogazdasági, iparági vagy egyéb folyamatok hatására a részvényárfolyamok jelentős változékonysággal bírnak. Az előbbi ingadozás megjelenik az Alap befektetési jegyeinek hozamában is. A részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy az adott gazdaság a konjunktúra ciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás, stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik, ezáltal az Alap árfolyamát befolyásolhatják.
 • Árupiaci kockázat
  Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően szerepelhetnek árupiaci kitettséget tartalmazó pozíciók. Ezen pozíciók értéke közvetlenül függ a mögöttes árupiaci termékek tőzsdei árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától, az alaptermékek kínálatától és keresletétől.
 • Likviditási kockázat
  Egyes értékpapírok piaci likviditása a piaci kereslet - kínálat hatására jelentősen megváltozhat, ez a portfolióban lévő eszközök értékelésére nézve kedvezőtlen is lehet, illetve ezen eszközök adás-vételét is markánsan befolyásolhatja, ami az alap nettó eszközértékén és árfolyamán is észrevehető.
 • Vállalati kockázat
  Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatal előtt körültekintően tájékozódik az értékpapírokat kibocsátó társaságok vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodási eredményességéről. A makrogazdaság-, a társaságok gazdálkodási helyzete-, piaci megítélése idővel változhat és jelentősen módosíthatja az értékpapírok árfolyamát. Szélsőséges esetben az értékpapírt kibocsátó társaság csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. Ezek hatást gyakorolnak a befektetési jegyek árfolyamára.
 • A kockázatokról részletesen informálódhat az alapok kezelési szabályzatának IV. pontjában.


A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alapok Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alapok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről.
A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a
www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alapok kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).